Oferta

Terapia dzieci i młodzieży.

Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Następnie realizowane jest wspieranie rozwoju nastolatka/dziecka. Pracuję, łącząc nurt poznawczo-behawioralny z terapią akceptacji i zaangażowania(ACT). Jest to interwencja ukierunkowana na zmianę podejścia do sposobu myślenia, odczuwania i zachowania, zmierzająca do wypracowania lepszych sposobów radzenia sobie. Ilość i częstotliwość sesji terapeutycznych uzależniona jest od oczekiwań pacjenta i jest uzgadniana indywidualnie na pierwszych wizytach oraz modyfikowana w miarę potrzeb. Każde spotkanie trwa ok. 50 min. Koszt sesji to 140zł.

Wsparcie psychologiczne i konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Spotkania wspierające rodziców w problemach wychowawczych lub innych trudnościach dotyczących funkcjonowania dzieci i młodzieży. Podczas konsultacji można wypracować narzędzia przeciwdziałające trudnym zachowaniom, łagodzące ich skutki oraz pomagające zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości. Każda konsultacja trwa ok. 50 min. Koszt wizyty to 140 zł.

Poradnictwo i interwencja kryzysowa dla dorosłych, młodzieży i dzieci szkolnych.

Pomoc osobom w kryzysie, po urazach, traumach, ciężkich doświadczeniach. Wsparcie w powrocie do równowagi psychicznej oraz zapobieganie dezorganizacji zachowania. W interwencji kryzysowej wykorzystuje się zasoby pacjenta, by był w stanie poradzić sobie z sytuacją, którą postrzega jako stan bez wyjścia. Osoba, która upora się ze swoim problemem, odzyskuje poczucie sprawczości. W efekcie następuje wyjście z kryzysu, a także klient nabywa kompetencje, które pomogą mu w przyszłości w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami. Spotkanie trwa ok. 50 minut. Koszt sesji to 140 zł.

Rozwój osobisty – indywidualnie i grupowo.

Indywidualne lub grupowe spotkania rozwijające umiejętności osobiste i społeczne, takie jak:

 • Wgląd w siebie,
 • Poczucie własnej wartości,
 • Inteligencja emocjonalna,
 • Samokontrola,
 • Odporność na stres i niepowodzenia,
 • Świadomość swoich emocji i potrzeb,
 • Zdolność wczuwania się w sytuacje i uczucia innych osób,
 • Umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • Zdolność budowania bliskich więzi,
 • Asertywność,
 • Radzenie sobie z trudnościami okresu dorastania.

Indywidualne konsultacje trwają ok. 50 min. Koszt spotkania to 140 zł

Warsztaty grupowe (4 – 6 osób) – trwają ok. 90 min. Koszt każdego spotkania to 80 zł. Aktualne grupy: http://psychologbp.pl/aktualnosci/

Na pierwszym spotkaniu wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.

Doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych.

Oferta skierowana do osób pragnących poznać swoje predyspozycje zawodowe. Konsultacja indywidualna, połączona z wykonaniem kwestionariusza kompetencji zawodowych pozwala określić najlepszą ścieżkę kariery. Celem spotkania jest wsparcie w wyborze zawodu lub profilu szkoły czy kierunku studiów, pomoc w poszukiwaniu pracy lub w przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej. W przypadku młodzieży wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. Spotkanie trwa ok. 90 minut. Koszt 160 zł.

Pomoc ofiarom przemocy.

Osoby doświadczające przemocy często czują wstyd lub odpowiedzialność za to, co je spotyka. Takie myślenie często powstrzymuje przed szukaniem pomocy. W takim przypadku, pierwszym krokiem dla osoby cierpiącej jest przyznanie, że odpowiedzialność za jej krzywdy spoczywa na sprawcy. Kolejny wymaga odwagi, by podjąć działanie i poprosić o fachową pomoc. Terapia skupia się przede wszystkim na naprawie zniszczeń emocjonalnych spowodowanych przemocą, a także na wzmocnieniu osoby, jej doświadczającej. W podejściu poznawczo-behawioralnym dąży się do redukcji lęku i depresji, zajęcia się objawami Zespołu Stresu Pourazowego, podniesienia i utrzymania samooceny, jak również do rozwinięcia bądź wzmocnienia asertywności i umiejętności rozwiązywania problemów. Każde spotkanie trwa ok. 50 min. Koszt wizyty to 140 zł.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, szkolnymi czy społecznymi.

Jest to pomoc skupiona na wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci na każdym etapie nauki(przedszkole, szkoła podstawowa oraz ponadpodstawowa). Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicem dla wstępnego określenia obszarów do pracy z młodym człowiekiem. Następnie dokonywana jest diagnoza potencjału dziecka i planowany jest zakres działań psychologiczno – pedagogicznych. W przypadku osób z opinią lub orzeczeniem z poradni etap diagnozy może zostać pominięty. Spotkania odbywają się w cyklach cotygodniowych, a okres pomocy zależy od indywidualnych potrzeb oraz postępów uczestnika. Każde spotkanie trwa ok. 50 min. Koszt wizyty to 140 zł.


Wszystkie usługi dostępne również online przez Skype, telefonicznie oraz w języku angielskim.