Oferta

Terapia dzieci i młodzieży.

Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicem lub opiekunem prawnym. Następnie realizowane jest wspieranie rozwoju nastolatka/dziecka. Praca przebiega w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest to interwencja ukierunkowana na zmianę sposobu myślenia i zachowania. Ilość i częstotliwość sesji terapeutycznych uzależniona jest od potrzeb pacjenta i jest uzgadniana indywidualnie na pierwszych wizytach. Każde spotkanie trwa ok. 50 min. Koszt sesji to 120zł.

Wsparcie psychologiczne i konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Spotkania wspierające rodziców w problemach wychowawczych lub innych trudnościach dotyczących funkcjonowania dzieci i młodzieży. Podczas konsultacji można wypracować narzędzia przeciwdziałające trudnym zachowaniom, łagodzące ich skutki oraz pomagające zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości. Każde spotkanie trwa ok. 50 min. Koszt wizyty to 120 zł.

Poradnictwo i interwencja kryzysowa dla dorosłych, młodzieży i dzieci szkolnych.

Pomoc osobom w kryzysie, po urazach, traumach, ciężkich doświadczeniach. Wsparcie w powrocie do równowagi psychicznej oraz zapobieganie dezorganizacji zachowania. W interwencji kryzysowej wykorzystuje się zasoby pacjenta, by był w stanie poradzić sobie z sytuacją, którą postrzega jako stan bez wyjścia. Osoba, która upora się ze swoim problemem, odzyskuje poczucie sprawczości. W efekcie następuje wyjście z kryzysu, a także klient nabywa kompetencje, które pomogą mu w przyszłości w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami. W zależności od potrzeb spotkanie trwa od 50 do 90 minut. Koszt sesji to 120 – 150 zł.

Rozwój osobisty – indywidualnie i grupowo.

Indywidualne lub grupowe spotkania rozwijające umiejętności osobiste i społeczne, takie jak:

 • Wgląd w siebie,
 • Poczucie własnej wartości,
 • Inteligencja emocjonalna,
 • Samokontrola,
 • Odporność na stres i niepowodzenia,
 • Świadomość swoich emocji i potrzeb,
 • Zdolność wczuwania się w sytuacje i uczucia innych osób,
 • Umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • Zdolność budowania bliskich więzi,
 • Asertywność,
 • Radzenie sobie z trudnościami okresu dorastania.

Indywidualne konsultacje trwają ok. 50 min. Koszt spotkania to 120 zł

Warsztaty grupowe (4 – 6 osób) – trwają ok. 90 min. Koszt każdego spotkania to 60 zł. Aktualne grupy: http://psychologbp.pl/aktualnosci/

Na pierwszym spotkaniu wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.

Doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych.

Oferta skierowana do osób pragnących poznać swoje predyspozycje zawodowe. Konsultacja indywidualna, połączona z wykonaniem kwestionariusza kompetencji zawodowych pozwala określić najlepszą ścieżkę kariery. Celem spotkania jest wsparcie w wyborze zawodu lub profilu szkoły czy kierunku studiów, pomoc w poszukiwaniu pracy lub w przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej. W przypadku młodzieży wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. Spotkanie trwa ok. 90 minut. Koszt 150 zł.

Pomoc ofiarom przemocy.

Osoby doświadczające przemocy często czują wstyd lub odpowiedzialność za to, co je spotyka. Takie myślenie często powstrzymuje przed szukaniem pomocy. W takim przypadku, pierwszym krokiem dla osoby cierpiącej jest przyznanie, że odpowiedzialność za jej krzywdy spoczywa na sprawcy. Kolejny wymaga odwagi, by podjąć działanie i poprosić o fachową pomoc. Terapia skupia się przede wszystkim na naprawie zniszczeń emocjonalnych spowodowanych przemocą, a także na wzmocnieniu osoby, jej doświadczającej. W podejściu poznawczo-behawioralnym dąży się do redukcji lęku i depresji, zajęcia się objawami Zespołu Stresu Pourazowego, podniesienia i utrzymania samooceny, jak również do rozwinięcia bądź wzmocnienia asertywności i umiejętności rozwiązywania problemów. Każde spotkanie trwa ok. 50 min. Koszt wizyty to 120 zł.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, szkolnymi czy społecznymi.

Jest to pomoc skupiona na wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci na każdym etapie nauki(przedszkole, szkoła podstawowa oraz ponadpodstawowa). Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicem dla wstępnego określenia obszarów do pracy z młodym człowiekiem. Następnie dokonywana jest diagnoza potencjału dziecka i planowany jest zakres działań psychologiczno – pedagogicznych. W przypadku osób z opinią lub orzeczeniem z poradni etap diagnozy może zostać pominięty. Spotkania odbywają się w cyklach cotygodniowych, a okres pomocy zależy od indywidualnych potrzeb oraz postępów uczestnika. Każde spotkanie trwa ok. 50 min. Koszt wizyty to 120 zł.


Wszystkie usługi dostępne również online przez Skype, telefonicznie oraz w języku angielskim.